ΟΥΣΙΑΣ
ΠΙΝ. 1 – ΤΕΠ 17-186
ΠΙΝ. 2 – ΤΕΠ 20-187
ΠΙΝ. 3 – ΤΕΠ 19-594
ΠΙΝ. 4 – ΤΕΠ 17-700
ΠΙΝ. 5 – ΤΕΠ 19-135
ΠΙΝ. 6 – ΤΕΠ 20-12

ΤΥΠΙΚΕΣ
ΠΙΝ. 0.1 -ΤΕΠ 20-82
ΠΙΝ. 0.2 – ΤΕΠ 12-168
ΠΙΝ. 0.3 – ΤΕΠ 20-27