Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

Α. Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων

 1. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 2. Η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητας του Τμήματος σε Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Εισαγγελίας Εφετών.
 3. Η υποβολή των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος στον Πρόεδρο Εφετών και η εν συνεχεία κοινοποίηση των Διατάξεων αυτού.
 4. Η καθαρογραφή των Κλητηρίων Θεσπισμάτων (δυνατή η σάρωση και οπτική αναγνώριση των κειμένων) και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 5. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών επί των οποίων εξεδόθησαν βουλεύματα που παραπέμπουν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, η μέριμνα για τη λήψη βεβαιώσεων περί του αμετακλήτου των εν λόγω βουλευμάτων και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των σχετικών δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για τον σχετικό έλεγχο της ορθότητας των βουλευμάτων κατ’ άρθρο 317}2 του Κ.Π.Δ., του νομότυπου των επιδόσεων και του αμετάκλητου αυτών, καθώς και για την κατάρτιση πίνακα κλητευτέων μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων.
 6. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων με τα αποδεικτικά αυτών επί υποθέσεων αρμοδιότητος του Τμήματος, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 7. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 Κ.Π.Δ.). Σε περίπτωση τέτοιας παραβάσεως ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία εφετών, καθώς και τον ορισθέντα ως υπεύθυνο του Τμήματος Εισαγγελικό Λειτουργό.
 8. Η μέριμνα για την τοποθέτηση ποινικού μητρώου εντός των ποινικών δικογραφιών και την συσχέτιση άλλων εγγράφων στις ποινικές δικογραφίες,
 9. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω ποινικές δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωση τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές, πλην αυτών που ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτελέσεων.
 10. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των ποινικών υποθέσεων και των αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό.
 11. Η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων, σύμφωνα με την προεργασία και τις υποδείξεις του αρμοδίου Εισαγγελικού Λειτουργού.
 12. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
 13. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για την έγκαιρη χρέωση των σχετικών δικογραφιών που εκκρεμούν στο Τμήμα στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που τις χειρίσθηκαν, για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής.
 14. Η μέριμνα έκδοσης Ποινικών Μητρώων μέσω της Εφαρμογής του συστήματος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου» για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου.
 15. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που άπτεται θεμάτων αρμοδιότητος του Τμήματος.
 16. Η αποστολή φωτοαντιγράφων σε Δικαστικές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή σχετικών βεβαιώσεων περί της πορείας των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 17. Η μέριμνα για την αποστολή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Εκθεμάτων των Δικασίμων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς.
 18. Η έκδοση, από το Ηλεκτρονικό Αρχείο της υπηρεσίας, των στατιστικών τριμηνιαίων πινάκων σχετικά με την επεξεργασία των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 19. Η μέριμνα για την αποστολή των δικογραφιών στο Εφετείο Πειραιώς για την σύνταξη Ποινικού Μητρώου και την εν συνεχεία θέση αυτών στο Αρχείο του Εφετείου.
 20. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (Κλητηρίων Θεσπισμάτων, Βουλευμάτων) και την τήρηση αυτών εντός των δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος για χρήση αυτών από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που θα ασκήσουν καθήκοντα ως Εισαγγελείς Έδρας.

Β. Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

 1. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 2. Η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητας του Τμήματος σε Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Εισαγγελίας Εφετών.
 3. Η υποβολή των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος στον Πρόεδρο Εφετών και η εν συνεχεία κοινοποίηση των Διατάξεων αυτού.
 4. Η καθαρογραφή των Κλητηρίων Θεσπισμάτων (δυνατή η σάρωση και οπτική αναγνώριση των κειμένων) και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 5. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών επί των οποίων εξεδόθησαν βουλεύματα που παραπέμπουν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η μέριμνα για τη λήψη βεβαιώσεων περί του αμετακλήτου των εν λόγω βουλευμάτων και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των σχετικών δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για τον σχετικό έλεγχο της ορθότητας των βουλευμάτων κατ’ άρθρο 317}2 του Κ.Π.Δ., του νομότυπου των επιδόσεων και του αμετάκλητου αυτών, καθώς και για την κατάρτιση πίνακα κλητευτέων μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων.
 6. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων με τα αποδεικτικά αυτών επί υποθέσεων αρμοδιότητος του Τμήματος, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 7. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 Κ.Π.Δ.). Σε περίπτωση τέτοιας παραβάσεως ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία εφετών, καθώς και τον ορισθέντα ως υπεύθυνο του Τμήματος Εισαγγελικό Λειτουργό.
 8. Η μέριμνα για την τοποθέτηση ποινικού μητρώου εντός των ποινικών δικογραφιών και την συσχέτιση άλλων εγγράφων στις ποινικές δικογραφίες,
 9. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω ποινικές δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωση τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές, πλην αυτών που ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτελέσεων.
 10. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των ποινικών υποθέσεων και των αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό.
 11. Η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων, σύμφωνα με την προεργασία και τις υποδείξεις του αρμοδίου Εισαγγελικού Λειτουργού.
 12. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
 13. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για την έγκαιρη χρέωση των σχετικών δικογραφιών που εκκρεμούν στο Τμήμα στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που τις χειρίσθηκαν, για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής.
 14. Η μέριμνα έκδοσης Ποινικών Μητρώων μέσω της Εφαρμογής του συστήματος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου» για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου.
 15. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που άπτεται θεμάτων αρμοδιότητος του Τμήματος.
 16. Η αποστολή φωτοαντιγράφων σε Δικαστικές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή σχετικών βεβαιώσεων περί της πορείας των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 17. Η μέριμνα για την αποστολή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Εκθεμάτων των Δικασίμων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς.
 18. Η έκδοση, από το Ηλεκτρονικό Αρχείο της υπηρεσίας, των στατιστικών τριμηνιαίων πινάκων σχετικά με την επεξεργασία των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 19. Η μέριμνα για την αποστολή των δικογραφιών στο Εφετείο Πειραιώς για την σύνταξη Ποινικού Μητρώου και την εν συνεχεία θέση αυτών στο Αρχείο του Εφετείου.
 20. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (Κλητηρίων Θεσπισμάτων, Βουλευμάτων) και την τήρηση αυτών εντός των δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος για χρήση αυτών από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που θα ασκήσουν καθήκοντα ως Εισαγγελείς Έδρας.

Γ. Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων κατ’ έφεση μονομελούς

(Ποινικές Δικογραφίες μετά από έφεση κατά αποφάσεων Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων)
 1. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (κατ’ έφεση Μονομελούς), καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 2. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των ποινικών υποθέσεων και των αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό.
 3. Η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων, σύμφωνα με την προεργασία και τις υποδείξεις του αρμοδίου Εισαγγελικού Λειτουργού.
 4. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων με τα αποδεικτικά αυτών επί υποθέσεων αρμοδιότητος του Τμήματος, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 5. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 Κ.Π.Δ.). Σε περίπτωση τέτοιας παραβάσεως ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία εφετών, καθώς και τον ορισθέντα ως υπεύθυνο του Τμήματος Εισαγγελικό Λειτουργό.
 6. Η μέριμνα για την τοποθέτηση ποινικού μητρώου εντός των ποινικών δικογραφιών και την συσχέτιση άλλων εγγράφων στις ποινικές δικογραφίες.
 7. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω ποινικές δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωση τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές, πλην αυτών που ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτελέσεων.
 8. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
 9. Η μέριμνα έκδοσης Ποινικών Μητρώων μέσω της Εφαρμογής του συστήματος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου» για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (κατ’ έφεση Μονομελούς).
 10. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που άπτεται θεμάτων αρμοδιότητος του Τμήματος.
 11. Η αποστολή φωτοαντιγράφων σε Δικαστικές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή σχετικών βεβαιώσεων περί της πορείας των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 12. Η μέριμνα για την αποστολή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Εκθεμάτων των Δικασίμων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς.
 13. Η έκδοση, από το Ηλεκτρονικό Αρχείο της Εισαγγελίας, στατιστικών τριμηνιαίων πινάκων.
 14. Η υποβολή των αιτήσεων αναιρέσεων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 15. Η μέριμνα για την αποστολή των δικογραφιών στο Εφετείο Πειραιώς για την σύνταξη Ποινικού Μητρώου και την εν συνεχεία θέση αυτών στο Αρχείο του Εφετείου.
 16. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (Εφεσιβαλλομένων Αποφάσεων) και την τήρηση τους εντός των δικογραφιών για χρήση από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που θα ασκήσουν καθήκοντα ως Εισαγγελείς Έδρας.

Δ. Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων

 1. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (κατ’ έφεση Τριμελούς), καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 2. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των ποινικών υποθέσεων και των αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό.
 3. Η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων, σύμφωνα με την προεργασία και τις υποδείξεις του αρμόδιου Εισαγγελικού Λειτουργού.
 4. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων με τα αποδεικτικά αυτών, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 5. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 Κ.Π.Δ.). Σε περίπτωση τέτοιας παραβάσεως ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία εφετών, καθώς και τον ορισθέντα ως υπεύθυνο του Τμήματος Εισαγγελικό Λειτουργό.
 6. Η μέριμνα για την τοποθέτηση ποινικού μητρώου εντός των ποινικών δικογραφιών και την συσχέτιση άλλων εγγράφων στις ποινικές δικογραφίες.
 7. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω ποινικές δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωση τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές, πλην αυτών που ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτελέσεων.
 8. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στο ακροατήριο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
 9. Η μέριμνα έκδοσης Ποινικών Μητρώων μέσω της Εφαρμογής του συστήματος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου» για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
 10. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που άπτεται θεμάτων αρμοδιότητος του Τμήματος.
 11. Η αποστολή φωτοαντιγράφων σε Δικαστικές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή σχετικών βεβαιώσεων περί της πορείας των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 12. Η μέριμνα για την αποστολή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Εκθεμάτων των Δικασίμων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς.
 13. Η έκδοση, από το Ηλεκτρονικό Αρχείο της Εισαγγελίας, στατιστικών τριμηνιαίων πινάκων.
 14. Η υποβολή των αιτήσεων αναιρέσεων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 15. Η μέριμνα για την αποστολή των δικογραφιών στο Εφετείο Πειραιώς για την σύνταξη Ποινικού Μητρώου και την εν συνεχεία θέση αυτών στο Αρχείο του Εφετείου.
 16. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (Εφεσιβαλλομένων Αποφάσεων) και την τήρηση τους εντός των δικογραφιών για χρήση από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που θα ασκήσουν καθήκοντα ως Εισαγγελείς Έδρας.