Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

Α. Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο – Μικτό Ορκωτό Εφετείο

 1. Η έκδοση Διάταξης Έναρξης της Συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων της Έδρας και της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς, καθώς και του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιώς και τοιχοκόληση της Διατάξεως αυτής.
 2. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών επί των οποίων εξεδόθησαν βουλεύματα που παραπέμπουν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς, η μέριμνα για τη λήψη βεβαιώσεων περί του αμετακλήτου των εν λόγω βουλευμάτων και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των σχετικών δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για τον σχετικό έλεγχο της ορθότητας των βουλευμάτων κατ’ άρθρο 317}2 του Κ.Π.Δ., του νομότυπου των επιδόσεων και του αμετάκλητου αυτών, καθώς και για την κατάρτιση πίνακα κλητευτέων μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων.
 3. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητάς του Μ.Ο.Ε., καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 4. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για την έγκαιρη χρέωση των σχετικών δικογραφιών που εκκρεμούν στο Τμήμα στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής.
 5. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των ποινικών υποθέσεων και των αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό.
 6. Η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων, σύμφωνα με την προεργασία και τις υποδείξεις του αρμοδίου Εισαγγελικού Λειτουργού.
 7. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων με τα αποδεικτικά αυτών, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 8. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 Κ.Π.Δ.). Σε περίπτωση τέτοιας παραβάσεως ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία εφετών, καθώς και τον ορισθέντα ως υπεύθυνο του Τμήματος Εισαγγελικό Λειτουργό.
 9. Η μέριμνα για την τοποθέτηση ποινικού μητρώου εντός των ποινικών δικογραφιών και την συσχέτιση άλλων εγγράφων στις ποινικές δικογραφίες.
 10. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω ποινικές δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωση τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές, πλην αυτών που ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτελέσεων.
 11. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στο ακροατήριο του Μ.Ο.Δ. και του Μ.Ο.Ε.
 12. Η μέριμνα έκδοσης Ποινικών Μητρώων μέσω της Εφαρμογής του συστήματος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου» για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ – Μ.Ο.Ε.
 13. Η διεκπεραίωση των διεργασιών για την έγκαιρη κατάρτιση του ετήσιου καταλόγου των ενόρκων του Μ.Ο.Ε.
 14. Η κλήτευση των ενόρκων του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά (τακτικών και αναπληρωματικών) του Α’ και Β’ δωδεκαημέρου εκάστου μηνός σε εκτέλεση απόφασης μετά την κλήρωση τους, καθώς επίσης ο έλεγχος και η ταξινόμηση των αποδεικτικών επιδόσεως των σχετικών κλήσεων.
 15. Η παραλαβή, καταχώρηση και ο προσδιορισμός των αιτήσεων ακυρώσεως των αποφάσεων λιπενορκίας κατ’ άρθρο 392}2 του Κ.Π.Δ., στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Μ.Ο.Δ και Μ.Ο.Ε.
 16. Η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση των ερήμην αποφάσεων λιπενορκίας, καθώς η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.
 17. Η παραλαβή, καταχώρηση και ο προσδιορισμός των αιτήσεων για χορήγηση άδειας απουσίας των ενόρκων κατ’ άρθρο 393 του Κ.Π.Δ., στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Μ.Ο.Δ και Μ.Ο.Ε.
 18. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που άπτεται θεμάτων αρμοδιότητος του Τμήματος.
 19. Η αποστολή φωτοαντιγράφων σε Δικαστικές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή σχετικών βεβαιώσεων περί της πορείας των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 20. Η μέριμνα για την αποστολή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Εκθεμάτων των Δικασίμων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς.
 21. Η έκδοση, από το Ηλεκτρονικό Αρχείο της Εισαγγελίας, στατιστικών τριμηνιαίων πινάκων.
 22. Η υποβολή των αιτήσεων αναιρέσεων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 23. Η μέριμνα για την αποστολή των δικογραφιών του Μ.Ο.Δ και του Μ.Ο.Ε στο Πρωτοδικείο και στο Εφετείο Πειραιώς αντίστοιχα για την σύνταξη Ποινικού Μητρώου και την εν συνεχεία θέση αυτών στο Αρχείο του Πρωτοδικείου και του Εφετείου αντίστοιχα.
 24. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (Εφεσιβαλλομένων Αποφάσεων) και την τήρηση τους εντός των δικογραφιών για χρήση από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που θα ασκήσουν καθήκοντα ως Εισαγγελείς Έδρας.

Β. Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων – Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων

 1. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων, καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 2. Η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των ποινικών δικογραφιών που αφορούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας σε Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Εισαγγελίας Εφετών.
 3. Η καθαρογραφή των Κλητηρίων Θεσπισμάτων επί δικογραφιών που αφορούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας (δυνατή η σάρωση και οπτική αναγνώριση των κειμένων) και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 4. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών επί των οποίων εξεδόθησαν βουλεύματα που παραπέμπουν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, η μέριμνα για τη λήψη βεβαιώσεων περί του αμετακλήτου των εν λόγω βουλευμάτων και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των σχετικών δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για τον σχετικό έλεγχο της ορθότητας των βουλευμάτων κατ’ άρθρο 317}2 του Κ.Π.Δ., του νομότυπου των επιδόσεων και του αμετάκλητου αυτών, καθώς και για την κατάρτιση πίνακα κλητευτέων μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων.
 5. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων με τα αποδεικτικά αυτών επί υποθέσεων αρμοδιότητος του Τμήματος, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση τους.
 6. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 Κ.Π.Δ.). Σε περίπτωση τέτοιας παραβάσεως ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία εφετών, καθώς και τον ορισθέντα ως υπεύθυνο του Τμήματος Εισαγγελικό Λειτουργό.
 7. Η μέριμνα για την τοποθέτηση ποινικού μητρώου εντός των ποινικών δικογραφιών και την συσχέτιση άλλων εγγράφων στις ποινικές δικογραφίες,
 8. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω ποινικές δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωση τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που χειρίστηκαν αυτές, πλην αυτών που ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτελέσεων.
 9. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των ποινικών υποθέσεων και των αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό.
 10. Η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων, σύμφωνα με την προεργασία και τις υποδείξεις του αρμοδίου Εισαγγελικού Λειτουργού.
 11. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στα ακροατήρια των Τριμελών Εφετείων Πλημμελημάτων και του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων.
 12. Η μέριμνα έκδοσης Ποινικών Μητρώων μέσω της Εφαρμογής του συστήματος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου» για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων.
 13. Η υποβολή των αιτήσεων αναιρέσεων που ασκούνται επί ποινικών υποθέσεων αρμοδιότητος του Τμήματος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 14. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που άπτεται θεμάτων αρμοδιότητος του Τμήματος.
 15. Η αποστολή φωτοαντιγράφων σε Δικαστικές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή σχετικών βεβαιώσεων περί της πορείας των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 16. Η μέριμνα για την αποστολή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Εκθεμάτων των Δικασίμων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς.
 17. Η έκδοση, από το Ηλεκτρονικό Αρχείο της υπηρεσίας, των στατιστικών τριμηνιαίων πινάκων σχετικά με την επεξεργασία των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 18. Η μέριμνα για την αποστολή των δικογραφιών στο Εφετείο Πειραιώς για την σύνταξη Ποινικού Μητρώου και την εν συνεχεία θέση αυτών στο Αρχείο του Εφετείου.
 19. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (Κλητηρίων Θεσπισμάτων, Βουλευμάτων, Εφεσιβαλλόμενων Αποφάσεων) και την τήρηση αυτών εντός των δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος για χρήση αυτών από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που θα ασκήσουν καθήκοντα ως Εισαγγελείς Έδρας.