Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

Βουλεύματα-Προσφυγές

 1. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών επί των οποίων έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά των βουλευμάτων, καθώς και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας των εν λόγω δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών.
 2. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών που η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών (Ν. 1608/1950, Ν. 4022/2011, κλπ.), καθώς και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας των εν λόγω δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών.
 3. Η άμεση ειδοποίηση των διαδίκων που έχουν γνωστοποιήσει σχετικό αίτημα τους να λάβουν γνώση του περιεχομένου της Εισαγγελικής προτάσεως.
 4. Η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση των βουλευμάτων στους κατηγορουμένους, τους πολιτικώς ενάγοντες και τους αντικλήτους, ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως.
 5. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών που υποβάλλονται από τους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43, 59 και 245 του Κ.Π.Δ. και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των σχετικών δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς,
 6. Η παραλαβή και η καταχώρηση των ποινικών δικογραφιών στις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές κατά Κλητηρίων Θεσπισμάτων (άρθρο 322 Κ.Π.Δ) ή Διατάξεων του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών που απορρίπτουν την έγκληση (άρθρο 47 Κ.Π.Δ), καθώς και δικογραφιών που αφορούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρο 111 παρ. 7 του Κ.Π.Δ) στις οποίες έχουν επίσης ασκηθεί προσφυγές κατά των Κλητηρίων Θεσπισμάτων (άρθρο 322 παρ. 3 του Κ.Π.Δ) και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των σχετικών δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, καθώς και η επίδοση των τυχόν εκδοθησομένων επ’ αυτών βουλευμάτων.
 7. Η μέριμνα για επιστροφή των δικογραφιών, επί των οποίων εκδόθηκαν απαλλακτικά βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που προηγουμένως τις χειρίσθηκαν, προκειμένου για έλεγχο και αρχειοθέτηση και εν συνεχεία διαβίβαση αυτών στο Αρχείο ή για την άσκηση από αυτούς του ένδικου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως.
 8. Η μέριμνα για χρέωση των δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που τις χειρίσθηκαν, προκειμένου για διόρθωση ή συμπλήρωση των βουλευμάτων που εξεδόθησαν από το Συμβούλιο Εφετών.
 9. Η παραλαβή και έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτήσεων για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως ή των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί, καθώς και λοιπών αιτήσεων που υποβάλλονται από τους διαδίκους, σχετικά με δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα, η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας αυτών, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, τέλος δε η επίδοση και εκτέλεση των εκδιδομένων επ’ αυτών βουλευμάτων.
 10. Η παραλαβή αιτήσεων για επανάληψη διαδικασίας, καθώς και κανονισμού αρμοδιότητας και η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας αυτών, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
 11. Ο διαρκής και έγκαιρος έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση της επεξεργασίας, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, των σχετικών δικογραφιών που εκκρεμούν στο Τμήμα, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής καθώς και η επίδοση των εκδιδομένων βουλευμάτων.
 12. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που άπτεται θεμάτων αρμοδιότητος του Τμήματος.
 13. Η αποστολή φωτοαντιγράφων σε Δικαστικές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή σχετικών βεβαιώσεων περί της πορείας των ποινικών δικογραφιών αρμοδιότητος του Τμήματος.
 14. Η έκδοση, από το Ηλεκτρονικό Αρχείο της Εισαγγελίας, στατιστικών τριμηνιαίων πινάκων.
 15. Η υποβολή των αιτήσεων αναιρέσεων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 16. Η Αρχειοθέτηση των δικογραφιών.

Εκτέλεση Αποφάσεων – Βουλευμάτων

 1. Η μέριμνα για την άμεση εκτέλεση των καταδικαστικών ή αθωωτικών αποφάσεων, των αποφάσεων που κηρύσσουν την έφεση απαράδεκτη ή απορρίπτουν αυτή ως ανυποστήρικτη, καθώς και των παραπεμπτικών ή απαλλακτικών βουλευμάτων, ως προς όλες τις επιμέρους διατάξεις αυτών (σύλληψη, προσωρινή κράτηση, επιβολή περιοριστικών όρων).
 2. Οι συνοδείες κρατουμένων κατηγορουμένων και οι φυλακίσεις.
 3. Η παραλαβή και η καταχώρηση των Αιτήσεων Χάριτος, η μέριμνα για την ανάθεση της επεξεργασίας αυτών, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς και η περαιτέρω διεκπεραίωση αυτών.
 4. Η τήρηση ειδικού βιβλίου φυγοποίνων και φυγοδίκων και γενικά η παρακολούθηση της εκτελέσεως κατ΄ αυτών, καθώς και η αναστολή της διαδικασίας κατά φυγοδίκων.
 5. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση των αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 Κ.Π.Δ) και των αιτήσεων ακυρώσεως αποφάσεων (άρθρο 430 Κ.Π.Δ.).
 6. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση των αιτήσεων συγχωνεύσεως συντρεχουσών ποινών (άρθρο 551 Κ.Π.Δ) και των αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως αποφάσεων (άρθρο 497}7 Κ.Π.Δ.), σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμοδίου Εισαγγελικού Λειτουργού, καθώς και η παραλαβή της σχετικής ποινικής δικογραφίας από το οικείο Τμήμα και η εν συνεχεία εισαγωγή αυτής μαζί με την εκάστοτε υπό κρίση αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο.
 7. Η παραλαβή, καταχώρηση και μέριμνα για χρέωση σε Εισαγγελικό Λειτουργό των αιτήσεων για αναβολή εκτελέσεως αποφάσεων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 556 του Κ.Π.Δ., καθώς και η περαιτέρω διεκπεραίωση αυτών.
 8. Η παραλαβή, καταχώρηση και μέριμνα για χρέωση σε Εισαγγελικό Λειτουργό των εγγράφων αντιρρήσεων για την εκτελεστότητα των αποφάσεων και την ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων, καθώς και η περαιτέρω διεκπεραίωση αυτών.
 9. Η μέριμνα για την έκδοση, από τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό, «Πράξεων» παραγραφής αδικημάτων στις προβλεπόμενες κάθε φορά από τον νόμο περιπτώσεις, η καταχώρηση αυτών, καθώς και η μέριμνα για την αποστολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου.
 10. Ο χειρισμός των περιπτώσεων ανακλήσεως της χορηγηθείσας αναστολής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 του Π.Κ., καθώς και της άρσεως της χορηγηθείσας αναστολής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 102 του Π.Κ. και η μέριμνα για την χρέωση των σχετικών δικογραφιών σε Εισαγγελικό Λειτουργό, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών.
 11. Ο χειρισμός των περιπτώσεων της άρσεως του ευεργετήματος της υπό όρους απολύσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 108 του Π.Κ. και η μέριμνα για την χρέωση των σχετικών δικογραφιών σε Εισαγγελικό Λειτουργό, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών.
 12. Η μέριμνα για τη διόρθωση και συμπλήρωση αποφάσεων και βουλευμάτων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 145 του Κ.Π.Δ. και η μέριμνα για την χρέωση των σχετικών δικογραφιών σε Εισαγγελικό Λειτουργό, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ή τον ορισθέντα από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών.
 13. Η έκδοση βεβαιώσεων για είσπραξη από τα Δημόσια Ταμεία χρηματικών ποινών και δικαστικών εξόδων.
 14. Η μέριμνα για τη χρέωση σε Εισαγγελικό Λειτουργό των σχετικών αιτημάτων για την έκδοση Διατάξεων Αναστολής Εκτελέσεως Ποινών συνεπεία παρακολούθησης προγραμμάτων απεξάρτησης (άρθρο 32 Ν. 4139/2013), καθώς και η εποπτεία για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών.
 15. Η αφαίρεση προαποτιθεισών ποινών και καθορισμός χρόνου λήξεως ποινών, καθώς και η έκδοση εντολών επιστροφής χρηματικών διαφορών από εξαγορές ποινών.
 16. Η μέριμνα για την έγκαιρη επίδοση όλων των εκτελεστών ερήμην αποφάσεων, κατά τρόπο μη επιτρέποντα την δημιουργία εκκρεμότητας του αντικειμένου τούτου στο Τμήμα.
 17. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση των αιτήσεων για μετατροπή των ποινών φυλακίσεως σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και των αιτήσεων για σταδιακή καταβολή των χρηματικών ποσών από την μετατροπή των ποινών φυλακίσεως, μετά την προηγούμενη επεξεργασία των εν λόγω αιτήσεων από Εισαγγελικό Λειτουργό.
 18. Η κατάρτιση και αποστολή ή επίδοση των αναγκαίων εγγράφων για την εκτέλεση των αποφάσεων και βουλευμάτων.
 19. Η έκδοση πιστοποιητικών περί μη διώξεως.
 20. Κάθε ζήτημα σχετικό με την εκτέλεση αποφάσεων ή βουλευμάτων, που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος.
 21. Η μέριμνα για την απόδοση ή κατάπτωση των χρηματικών εγγυήσεων.
 22. Η μέριμνα για τη δήμευση ή απόδοση κατασχεθέντων.

Δικαστική Συνδρομή – Εκδόσεις

Υπό την επίβλεψη και την εποπτεία του αρμοδίου Εισαγγελικού Λειτουργού:
 1. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η περαιτέρω προώθηση κάθε αιτήματος δικαστικής συνδρομής (ποινικής ή αστικής) των Ελληνικών Ανακριτικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών προς τις αλλοδαπές Δικαστικές Αρχές.
 2. Η παραλαβή και ο έλεγχος κάθε αιτήματος αλλοδαπών Αρχών για παροχή δικαστικής συνδρομής και η ανάθεση αυτών στις αρμόδιες ημεδαπές Δικαστικές Αρχές.
 3. Η έκδοση εντολών προσωρινής σύλληψης προσώπων που διώκονται από αλλοδαπές Αρχές, για να δικαστούν ή να εκτίσουν ποινές και εντοπίζονται εντός της περιφέρειας της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς.
 4. Η κατάρτιση εκθέσεων περί της βεβαίωσης της ταυτότητας των εκζητουμένων προσώπων, που συλλαμβάνονται και προσάγονται, καθώς και περί της ενημέρωσης αυτών για τα δικαιώματά τους, κατά τον προβλεπόμενο από τις οικείς διατάξεις νόμου νόμιμο τρόπο και τύπο.
 5. Η έκδοση διατάξεων προσωρινής κράτησης των εκζητουμένων που συλλαμβάνονται ή επιβολής σ’ αυτούς περιοριστικών όρων.
 6. Η εισαγωγή στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών των αιτήσεων κατά των Διατάξεων προσωρινής κράτησης ή επιβολής περιοριστικών όρων.
 7. Η εισαγωγή των υποθέσεων εκτέλεσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης ή αιτημάτων για έκδοση των εκζητουμένων προσώπων στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς.
 8. Η διαβίβαση στον Πρόεδρο Εφετών Πειραιώς του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, καθώς και όλων των συναφών εγγράφων στην περίπτωση που ο εκζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης συναινεί στην εκτέλεση αυτού.
 9. Η υποβολή των δικογραφιών στον Άρειο Πάγο στις περιπτώσεις ασκήσεως εφέσεως κατ’ αποφάσεων του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς από τον εκζητούμενο.
 10. Η μέριμνα εκτελέσεως των αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο) και του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς ή του Προέδρου Εφετών Πειραιώς για έκδοση και διαμεταγωγή του εκζητούμενου προσώπου.
 11. Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την δικαστική συνδρομή και την έκδοση, που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος.