Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής

Το Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής εντάσσεται στο Τμήμα Διοικήσεως της Εισαγγελίας Εφετών και έχει ως αντικείμενο:

 1. Την παρακολούθηση των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς, τη μέριμνα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και την μέριμνα για την αξιολόγηση και την αναβάθμισή του.
 2. Την εισαγωγή στο σύστημα πληροφορικής της Εισαγγελίας Εφετών των εκάστοτε αναβαθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Τμημάτων της Εισαγγελίας Εφετών.
 3. Την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη χρήση των εφαρμογών πληροφορικής στις υπηρεσίες (Τμήματα) της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.
 4. Την υποβολή προτάσεων προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς για την βελτίωση της οργανώσεως και της λειτουργίας της Εισαγγελίας Εφετών σε θέματα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας.
 5. Την παρακολούθηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 «περί κοινής χρήσης και αξιοποίησης υποδομών και δεδομένων με τις συνεργαζόμενες Δικαστικές Υπηρεσίες, όπως και την επίβλεψη των δεδομένων που διακινούνται».
 6. Την διενέργεια επαφών με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και με τα αντίστοιχα Τμήματα Πληροφορικής άλλων Δικαστικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της συνεργασίας για θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π).
 7. Την επιμέλεια για την διασύνδεση της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» («Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης» για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου).
 8. Την μέριμνα για την λήψη αντιγράφων ασφάλειας (backup) των δεδομένων της Εισαγγελίας Εφετών σε καθημερινή βάση και ταυτόχρονα με την λήξη του ωραρίου της υπηρεσίας.
 9. Την μέριμνα για την διαρκή τεχνική υποστήριξη του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού της Εισαγγελίας Εφετών και για την ετήσια συντήρηση αυτού, καθώς και του Λογισμικού της Εφαρμογής και των Υποσυστημάτων αυτής.
 10. Την ενημέρωση και παρακολούθηση της διαδικτυακής εφαρμογής του Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (απογραφή όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών της Εισαγγελίας, με την υποχρεωτική επικαιροποίηση ανά εξάμηνο).
 11. Την συλλογή, την επεξεργασία και στη συνέχεια την καταχώρηση των στατιστικών στοιχείων της «Δικαιοσύνης» στην διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με στατιστικά στοιχεία.