Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν στο ΤΕΠ στις 20.04.2021, είναι οι κάτωθι:
1.ΤΕΠ19-11
1.1 ΤΕΠ18-3
2.ΤΕΠ21-16

Και μία τυπική 0.1 ΑΒ αιτ. 15/2021.