Στη δικάσιμο του ΜΟΕΦ της 18/12/2020 θα συζητηθούν από το πινάκιο η Νο 1 και 0.1 από τις τυπικές.