Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 15.06.2021 θα συζητηθούν οι ακόλουθες δεκατρείς ποινικές υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ 16-4 (πιν.1), ΤΕΚ18-131 (πιν.2), ΤΕΚ20-435 (πιν.5), ΤΕΚ12-215 (πιν.6), ΤΕΚ20-11 (πιν.7), ΤΕΚ20-12 (πιν.8), ΤΕΚ20-10 (πιν.9), ΤΕΚ20-13 (πιν.10), ΤΕΚ20-56 (πιν.11), ΤΕΚ20-207 (πιν.16), ΤΕΚ16-63(πιν.17), ΤΕΚ19-284  (πιν.18) & ΤΕΚ17-98 (πιν.19) καθώς και τέσσερις τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.4.